PISA-onderzoek

PISA is een wereldwijd driejaarljks onderzoek naar kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2009 en had als thema leesvaardigheid. De kern daarvan is: leesbevordering blijft essentieel.

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is in de laatste drie jaar vrijwel gelijk gebleven. Nederland staat op een tiende plaats. Die positie lijkt relatief slechter te worden door de opkomst van Aziatische en Oceanische landen.  

14,3% van de Nederlandse 15-jarigen is laaggeletterd, tegenover 17,7% internationaal. Ten opzichte van de 15,1% in 2006 is het percentage laaggeletterden afgenomen. Hieruit blijkt dat de inspanningen van de afgelopen jaren effectief zijn.  

Praktijkonderwijs en vmbo
De zwakste lezers zijn leerlingen van de laagste niveaus van het vmbo en praktijkonderwijs en zullen volgens PISA moeite hebben om ‘volwaardig mee te doen in onze moderne maatschappij’. Juist deze leerlingen hebben een gestructureerde en intensieve aanpak van het leesonderwijs nodig. Het gaat dan om een combinatie van technisch lezen, begrijpend lezen en lezen voor het plezier. Lezen zal deel moeten uitmaken van het bredere taalbeleid van scholen waarbij alle vakdocenten ook taaldocent zijn.  

Kenniseconomie
Het gaat niet alleen om het bestrijden van laaggeletterdheid. Uit het PISA-onderzoek blijkt dat slechts 9,8% van de 15-jarigen leesvaardig genoeg is om het in de toekomst te kunnen schoppen tot kenniswerker. Dit percentage is hoger dan het internationale gemiddelde (7,6%). Maar het kabinet wil dat Nederland tot de top 5 van kennislanden in de wereld gaat behoren en dan is dit percentage onvoldoende. Daarom wil minister Van Bijsterveldt (onderwijs) meer aandacht voor deskundigheid van docenten. Ook moet er meer nadruk komen op de kernvakken Nederlands en Engels. Waardoor leesvaardigheid en leesbevordering steviger kunnen worden verankerd in de onderwijsdoelen. 

Wilt u ook werken aan leesbevordering? Ga naar:
> www.leesplan.nl

Bron, stichting Lezen
:
> www.lezen.nl