Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEZEN VOOR IEDEREEN / UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien via onze website(s).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren gelden ook ten behoeve van eventueel door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn vrijblijvend. Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren uw bestelling heeft geaccepteerd. Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in België dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

Artikel 4. Levering 
4.1 Van de artikelen die op voorraad zijn, verwerkt en verzendt Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren de bestellingen binnen vijf (5) werkdagen. De verwerking en verzending van overige artikelen, die nog in productie zijn of worden genomen, zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Als artikelen niet meer kunnen worden geleverd, krijgt u hiervan bericht. De op deze website vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, betaalt Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, dan wel tussen Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren toekomende rechten, heeft Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Kloveniersburgwal 131 F
1011 KD Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 520 60 70 (telefoonnummer zusteruitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam)
Btw-nummer BE 0899.849.303

VRAGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of over onze Algemene Voorwaarden? Geef dit dan aan op het contactformulier van de webwinkel van Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.